Selasa, 18 Februari 2014

Los 3 mejores cosas de la vida: un cosplay hoshizuki Kotaro, un hoshizuki cosplay Kotaro y más cosplay Kotaro hoshizuki!

Fuente de Fotos: Starry Sky de Kotarou Hoshizuki Disfraz - CosplayFU.com